Dr.Hahn Zawias KT-SV

57,02  (brutto)

Wyczyść
SKU: brak Kategorie: , , Tagi: , , ,
dr_hahn

Opis

Lek­kie drzwi o małej sze­ro­ko­ści świa­tła, sta­no­wią szcze­gól­ne wy­zwa­nie dla pro­du­cen­tów sto­lar­ki. Za­wia­sy KT-SV sta­bil­nie uno­szą cię­żar skrzy­dła o masie do 80 kg. KT-SV dys­po­nu­je trze­ma róż­ny­mi sze­ro­ko­ścia­mi stopy za­wia­su: 12, 15 i 20 mm. Prze­ko­nu­je za­sto­so­wa­niem wy­so­kiej ja­ko­ści ma­te­ria­łów i pre­cy­zją wy­ko­na­nia, ła­two­śćią mon­ta­żu w warsz­ta­cie oraz szyb­ką re­gu­la­cją na miej­scu bu­do­wy. Po­cząw­szy od marca 2010 ofe­ru­je­my KT-SV al­ter­na­tyw­nie z wkrę­ta­mi sa­mo­wier­cą­cy­mi. Takie roz­wią­za­nie umoż­li­wia dal­sze, znacz­ne skró­ce­nie czasu mon­ta­żu. Za­wias KT-SV czę­sto znaj­du­je za­sto­so­wa­nie do drzwi wej­ścio­wych bocz­nych. Po­sia­da cer­ty­fi­kat CE i to w 12 kla­sie za­wia­sów, dla bar­dzo wy­so­kich ob­cią­żeń.

 • Cer­ty­fi­ko­wa­ne wg CE: Klasa za­wia­sów 12
 • Za­cho­wa­na opty­ka po re­gu­la­cji
 • Sto­so­wa­ne wg DIN lewe/DIN prawe
 • Miej­sca ło­ży­sko­wa­ne – nie wy­ma­ga­ją ob­słu­gi
 • Wy­god­na ob­słu­ga, wszyst­kie re­gu­la­cje może prze­pro­wa­dzić jedna osoba
 • Za­wia­sy są w dużym stop­niu wstęp­nie zmon­to­wa­ne fa­brycz­nie

Warianty do wyboru :

Kolor : biały, brąz
Wysokość przylgi : 15-20mm ; 18-23mm ; 22-27mm (zależny od rodzaju profila PVC )

ktn ktv przylga 15-20ktn ktv 18-23ktn ktv 22-27

Kod producenta: KT-SV

Zawiasy : 
 • Obciążenie max dla 2 zawiasów [kg] : 80
 • Przeznaczenie – drzwi wewnętrzne z przylgą
 • Regulacja – 3D
 • Rodzaj montażu – nawierzchniowy
 • Wysokość przylgi [mm] : 15.5, 20.5

Marka

Dr.Hahn

Entuzjazm dla perfekcyjnej techniki, doskonałej konstrukcji i doskonałej obsługi spowodował, że Dr. Hahn stał się jedną z najbardziej innowacyjnych firm w rozwoju i produkcji zawiasów do drzwi wykonanych z profili metalowych i plastikowych. Z udziałem eksportu około 60% zaliczamy się również na arenie międzynarodowej do silnych marek w branży. Producenci drzwi całego świata mogą być pewni, że dr Hahn oferuje odpowiednie rozwiązanie dla każdej sytuacji. Zawiasy drzwiowe przykręcane, rolkowe, wrębowe, ukryte, w różnych wersjach technicznych i wielu kolorach, spełniają  wszystkie wymagania dzięki najwyższym cechom jakościowym.

dr_hahn

Dodatkowe informacje

Kolor, Wysokość przylgi

biały 15-20, biały 18-23, brązowy 15-20, brązowy 18-23

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.