Dr.Hahn Zawias KT-N 6R

94,85 95,67  (brutto)

Wyczyść
SKU: brak Kategorie: , , Tagi: , , ,
dr_hahn

Opis

Hahn KT-N 6R Za­wia­sy Pre­mium, dzię­ki de­li­kat­ne­mu kształ­to­wi pod­kre­śla­ją pięk­no drzwi i prze­ko­nu­ją pierw­szo­rzęd­ną tech­ni­ką mon­ta­żu. Za­wia­sy tej serii osią­gnę­ły w ra­mach badań dla znaku CE, 14 klasę, ozna­cza­ją­cą za­sto­so­wa­nie do bar­dzo wy­so­kich ob­cią­żeń i mogą być uży­wa­ne do drzwi ewa­ku­acyj­nych. Dobre mo­co­wa­nie gwa­ran­to­wa­ne jest rów­nież w przy­pad­ku drzwi z wy­so­ki­mi ko­mo­ra­mi izo­lu­ją­cy­mi cie­pło. Zgod­nie z ba­da­nia­mi RAL, mogą te za­wia­sy prze­no­sić cię­żar skrzy­dła do 160 kg w za­leż­no­ści od wy­ko­na­nia pro­fi­li. Wszyst­kie prace re­gu­la­cyj­ne mogą być wy­ko­na­ne przez jedną osobę, bez zdej­mo­wa­nia i za­kła­da­nia skrzy­dła drzwio­we­go. Zgod­nie z po­twier­dzo­ną dobrą prak­ty­ką, za­wias daje się re­gu­lo­wać bez­stop­nio­wo w sze­ściu kie­run­kach.

 • Cer­ty­fi­ko­wa­ne wg CE: Klasa za­wia­sów 14
 • Teraz do­stęp­ne rów­nież z mo­co­wa­niem KT-FIX
 • Za­cho­wa­na opty­ka po re­gu­la­cji
 • Sto­so­wa­ne wg DIN lewe/DIN prawe
 • Miej­sca ło­ży­sko­wa­ne – nie wy­ma­ga­ją ob­słu­gi
 • W sprze­da­ży znaj­du­ją się spe­cjal­ne śruby mo­cu­ją­ce
 • Za­wia­sy są w dużym stop­niu wstęp­nie zmon­to­wa­ne fa­brycz­nie

Warianty do wyboru :

Kolor : biały, brąz, złoty dąb, tytan
Wysokość przylgi : 15-20mm ; 18-23mm ; 22-27mm (zależny od rodzaju profila PVC )

ktn ktv przylga 15-20ktn ktv 18-23ktn ktv 22-27

Kod producenta: KTN

Zawiasy : 
 • Obciążenie max dla 2 zawiasów [kg] : 160
 • Przeznaczenie – drzwi wewnętrzne z przylgą, drzwi zewnętrzne
 • Regulacja – 3D
 • Rodzaj montażu – nawierzchniowy
 • Wysokość przylgi [mm] : 15-20 , 18-23, 22-27

Marka

Dr.Hahn

Entuzjazm dla perfekcyjnej techniki, doskonałej konstrukcji i doskonałej obsługi spowodował, że Dr. Hahn stał się jedną z najbardziej innowacyjnych firm w rozwoju i produkcji zawiasów do drzwi wykonanych z profili metalowych i plastikowych. Z udziałem eksportu około 60% zaliczamy się również na arenie międzynarodowej do silnych marek w branży. Producenci drzwi całego świata mogą być pewni, że dr Hahn oferuje odpowiednie rozwiązanie dla każdej sytuacji. Zawiasy drzwiowe przykręcane, rolkowe, wrębowe, ukryte, w różnych wersjach technicznych i wielu kolorach, spełniają  wszystkie wymagania dzięki najwyższym cechom jakościowym.

dr_hahn

Dodatkowe informacje

Czas dostawy

Kolor, Wysokość przylgi

15-20 biały, 18-23 biały, 22-27 biały, 15-20 brązowy, 18-23 brązowy, 22-27 brązowy, 15-20 złoty dąb, 18-23 złoty dąb, 15-20 tytan, 18-23 tytan

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.